HUKUKUN GAYESİ NEDİR? HUKUK SİSTEMİMİZİ TAKVİYE EDECEK BAZI TEKLİFLER

 

HUKUKUN GAYESİ

Hukukun gayesi milletin vicdanına oturmak, kimsenin görmediği yerlerde tatbik edilebilir olmaktır.

 

HUKUK SİSTEMİMİZİ TAKVİYE EDECEK BAZI TEKLİFLER

Düşünce değerlerle birleşmezse alana varamaz. Milleti diğer milletlerden ayıran değerler sistemi ve millî ruhtur. Hukuk sistemimiz de Türk’ü Türk yapan değerlere ters düşmemelidir.

Milletimiz dün askerlik eğitim, şehircilik, sulama, bayındırlık, sosyal yardım konularında vakıflar kurmak suretiyle devletin yükünü paylaşmıştı. Târihimizin büyük müesseselerini tanıyıp çağın şartlarında geliştirme, devlet ve millet bütünlüğünü güçlendirecek en sağlam işlerdendir.

Bugün yaşadığımız iktisâdî ve sosyal buhranlara aile yapımızın sağlamlığı ile dayanabiliyoruz, ancak ailenin bu mukavemeti, dayanma gücü zaman içinde eridi. Bugünkü çözülme noktasına geldi. Aileyi kurtarmak, geleceğin Türkiye’sine sahip olmak demektir. Milletleri yükselten sihirli güç ev ve aile muhabbetidir. Türk aile yapısını hukukun himayesine almalıyız.

 

HUKUKUN ZAAFLARI

Bizde siyasî mücadele o denli derin ve geniştir ki, hukuku bile kapsar. Türkiye’de hukukçular da dâhil olmak üzere neredeyse hiç kimse hukukun siyasetin uzantısı olmasından gocunmuyor; hattâ bunun böyle olması gerektiğini düşünüyor. Türkiye’de hukuk kendi ayakları üzerinde duramayacak kadar zayıf; kendi inisiyatifiyle hareket edemeyecek kadar güçsüz; kendi kişiliğini geliştiremeyecek kadar siyasete bağımlı. Çünkü kuvvetler ayrılığı ilkesinin icaplarını hâlâ gerçekleştirebilmiş değiliz ve böyle bir niyetimiz de yok. Türkiye’nin bütün idarî organları ve hakemlik müesseseleri Osmanlı İmparatorluğu dönemini çağrıştırır biçimde siyaset yapmayı sürdürüyor. Otoriter zihniyetin hâkim olduğu güçlü bir merkeziyetçi anlayış; devletin sahipliği üzerine bina edilmiş bir idarecilik geleneği; bütün müessesevî yapıyı bu gayeyi gerçekleştirmek için vasıta haline getiren bir siyasîleşme süreci hâlen devam ediyor. Kitabına uydurmak üzere yargı bağımsızlığı ortaya çıkarmışız; ama idare de ikiye bölünmüş (merkezî idare ve taşra idaresi) ve yargı ‘alt’ yürütme organı karşısında bağımsız kalırken, ‘üst’ yürütme organına daha da bağımlı hâle gelmiştir. Bütün bu temayüller son dönemde toplumsal siyaseti iyice güdükleştiren ve dolayısıyla siyaseti tamamen devletin hegemonyası altına alan 28 Şubat’la iyice uç noktaya taşınmış durumdadır. Türkiye’de devletin köşeye her sıkışması modernleşme gayretlerinin reddine yol açıyor. Türkiye’de görülen en büyük ironi ise günümüzün modernleşmesinin bizzat İslâmî kesimde yaşanmasıdır. Devletin “irtica” adını taktığı birçok husus, gerçekte İslâmî kesimdeki sağlıklı bir farklılaşmanın da neticesidir. Laik kesim bu farklılaşmayı yeterince göremediği gibi, kendi devletini de daha yakından tanıma şansını geç elde etti.

İnsan hakları ihlâlleri, idarenin bir türlü saydamlaşamaması, bürokratik oligarşinin tahakkümü, güçler ayrılığı dengesinin sıkça çiğnenmesi ve demokrasiye inancı zayıflatan eylem ve beyanlar devletin demokratik karakterine gölge düşüren zaaflarımızdır. Her şeyin bir bedeli vardır. Lütufla hürriyet alınmaz. Size lütfeden, istediği zaman onu geri alır.

 

CEZALARI ERTELEME (AF)

İkide bir çıkarılan aflar acaba Türkiye’de sosyal yapıyı tahrip etmekte midir? Hiç düşündünüz mü? Aftan canı yanmış kaç mazlum yakını affı çıkaranlara beddua etmektedir?

 

HÜRRİYET VE KALKINMA İLİŞKİSİ

Günümüzden, ilk hür seçimlerin yapıldığı tarihe doğru bakınca, istatistikleri değerlendirince, ülkemizde ne zaman serbestlik rüzgârları esmişse, ekonomik kalkınmamızın da hızlandığını görüyoruz. Darbelerin, ara rejimlerin zamanlarında da kalkınma hızı ya çok yavaşlamış veya sıfırlanmış, hattâ eksilere düşmüştür. Bazı milletlere hürriyet kaos getirirken, bizde kalkınmayı ateşleyen bir faktör olmuştur. Hürriyet ve kalkınmanın örtüşmesi faydalanmasını bilen ve isteyen için mutlu bir rastlantıdır. 20.12.2010

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 27.12.2010 tarih ve 375 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

Ekrem YAMAN

Antalya Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr