Taşrada Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’ndeki dosyaların taranması ikmâl edildikten sonra devir alma işlemi yapılmalıdır.

Arşivin elektronik ortama aktarılmasına Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nün iş ve işlemlerinden sorumlu olan Vali Yardımcısı nezaret etmelidir.

Geri gönderme merkezlerinde de devir işlemleri yapılacaktır. Küçük olan geri gönderme merkezleri devir alınmayacaktır.

Güvenlik açısından problemli şahısları barındırdığımız geri gönderme merkezleri vardır.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde polis görevlendirilmesi düşünülmektedir. Aranan şahısların adı geçen müdürlükte yakalanması hâlinde adlî işlemleri yapacak resmî bir görevliye ihtiyaç vardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki 60 Daire Başkanının çoğu Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün hizmetlerini ifâ etmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtını devir aldıktan sonra kuruluşunu ikmâl etmiş olacaktır.

Avrupa Birliği ülkelerinin temel politikalarından biri göç politikasıdır. Türkiye’nin göç politikası nedir? Bu hususun çok ayrıntılı olarak konuşulması gerekir.

Geri gönderme merkezi olan 14 ilimizde yemek bedellerinin ödenmesi konusunda gerekli ödenek temin edilmiştir.

Taşranın ihtiyacını karşılamak üzere 2.504 adet telefon makinesi alındı. Santralleri kuran firma elemanları telefonları illere teslim edecektir. Ağın içindeki bütün görüşmeler IP telefonlarla dâhilî telefonlar gibi ücretsiz olacaktır. Kurum dışı ücretli, genel müdürlük içinde ücretsiz olacaktır.

Genel Müdürlüğün 4 milyon TL’lik ödeneği 2014 yılı sonunda kullanılamadığı için tenkis oldu.

Geri gönderme merkezlerinde, Göç İdaresi Müdürlüklerinde, genel kabul merkezlerinde müstakil abonelik tesis edilmelidir. Yoksa ödenek gönderilemez.

Maliye Bakanlığı yetkilileri güvenlik görevlisi ve temizlik elemanı konusunda 1.000 m2’ye bir kişilik kadro vermek gibi bir düşünceyi uygulamaya geçirmek istiyorlar. Sivil bir kurum güvenlik hizmetini verecektir. Emniyetin geçmişte bir polisine hem güvenlik hizmetlerini hem de dairenin resmî iş ve işlemlerini yaptırıyorduk. Şimdi durum değişti ve sivilleştirildi.

Taşradaki Göç İdaresi İl Müdürlüklerinin ihtiyaçlarının genellikle donanım ihtiyaçları türünden olduğu görülmektedir.

www.egitim.göc.net adresinden 23.02.2015 tarihi itibariyle 41 ile bağlantı kuruldu.

Hakkında sınır dışı işlemi yapılması kararı verilene ya hemen sınır dışı işlemi yapacaksınız ya da geri gönderme merkezine gönderilip gönderilmeyeceğine dair karar vereceksiniz. Bu tür yabancıların illerde kalmaması gerekir. Bu iş için çok seri karar verilmelidir.

Bütün geri gönderme merkezlerinde asgarî standartların aynı seviyede olmadığını görüyoruz. Her vilâyette geri gönderme merkezi kurmamıza, tecrit odası, bekleme odası adı altında yer tahsisine gerek yoktur.

Hak ihlâli iddiasına fırsat vermemek lâzımdır.

Yabancılar Şubelerini en çok meşgûl eden husus ikamet izinleriydi. İllerden yapılacak ikamet izinleri ile ilgili müracaatlar istisnaî bir uygulamadır.

Öğrenci ikamet izinleri okulun açıldığı dönemde yapılacak ve bitene kadar her yıl yenilenmeyecektir.

İllerdeki yabancılarla ilgili iş ve işlemleri azaltıp karar vericilerin yabancılarla ilgili daha iyi karar vermelerini sağlamak hedeftir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bir çağrı merkezi kurarak taşradan gelen sorulara cevap verecektir.

İnternet üzerinden Genel Müdürlüğün geliştirdiği bir proje kapsamında tercümanlar ile bağlantılar taşraya aktarılacaktır. Böylece taşrada gecenin ilerlemiş saatlerinde tercüman aranmayacaktır.

Uluslararası seviyede STK’ları taşrayla, Genel Müdürlükle ve Dışişleri Bakanlığı ile görüşerek, edindiği bilgileri ayrı ayrı kontrol etmeye niyetlenmektedir. Tek ağızdan konuşulması için bu üç birimin yetkililerinin koordineli olmasında faydalar vardır.

Uydu kentlerde yaşayan yabancılarla ilgili olarak taşrada yapılacak anket çalışmaları için taşra yetkililerinden yardım talep edilecektir.

Yabancılarla ilgili olarak şahsî bilgilerin gizliliği esastır. Taşranın bu yoldaki taleplerine Genel Müdürlük mevcut bilgiler çerçevesinde görüş beyan edecektir.

Yakın bir gelecekte Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın ve mülkî idare âmirlerinin iştirakleri ile uygulamanın gözden geçirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim toplantısı yapılacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yabancılarla ilgili dosyalarının hangi yıldan başlatılacağı konusundaki görüşme iki genel müdürlük arasında görüş netleşince taşraya bildirilecektir.

Standart bir kadro cetveli çıkartılacaktır. Taşranın bu konudaki görüşüne başvurulacaktır.

İlçelerde Göç İdaresi Müdürlüklerinin kurulması Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür.

Ankara’da tercümanlar havuzu oluşturulacaktır.

Mülteci ve şartlı mülteciler konusunda kendilerine yabancılar kimliği verilmiş olanların imza süreleri mülkî idare âmirinin takdirine bağlıdır.

Yabancılarla ilgili olarak ilk dikkat çeken husus Göç İdaresine kayıttır. Genel Müdürlüğün ilk hedefi yabancıların kaydıdır.

Şu andaki verilere göre Türkiye’deki Suriyeli sayısı 1.600.000’dir. 404.000 yabancı yasal göçmen, 54.000 yabancı öğrenci, 94.000 ferdî iltica başvurusu vardır. Yıllık ferdî iltica sayısı 30.000 civarındadır. Yıllık olarak Türkiye’ye 54.000 Iraklı giriyor, ancak çıkış yapmıyor.

Yasa dışı göçmen sayısı yıllık 50.000 civarındadır. AB ülkelerine bizim üzerimizden geçenler de 50.000 civarındadır. Kayıtlı olmayan Suriyeli sayısının tahminî 15.000-20.000 olduğu söyleniyor.

Sıhhatli adres beyan edemeyen Suriyelilerin hakkında dikkatli olmamız lâzımdır. Dilenen, adres gösteremeyenler hakkında da Genel Müdürlük bir politika belirlemeye çalışıyor. Genel Müdürlükte yabancılarla ilgili komisyonlar çalışmalarını sürdürüyor.

Bizim üzerimizden AB ülkelerine gitmiş olan yabancılar 3 yıl sonra geri gönderme merkezlerine yönlendirilecektir.

Yabancılarla ilgili olarak AB’ye 100.000 Avro’luk bir proje sunulmuştur. 01.04.2015

 

Not: Bu makale, Vitrin Haber Gazetesi’nin 09.04.2016 tarih ve 1579 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.vitrinhaber.com

 

 

 

 

Ekrem YAMAN

Sinop Vali Yardımcısı
Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr