ARTIK KARAPINAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ KURULMALIDIR

Karapınar’da rüzgâr erozyonuna maruz olan alan 103.000 hektardır. Bu büyüklük Türkiye’deki rüzgâr erozyonuna tâbi olan alanın neredeyse dörtte biridir.

İlçemizde özellikle Karacadağ mıntıkasında yoğunlaşan, bozuk baltalık meşe orman alanları idarî sorumluluğu Ereğli Orman İşletme Şefliği’ne aittir. Bu şefliğe bağlı olarak Ereğli, Karapınar, Emirgazi, Halkapınar ve Ayrancı olmak üzere 5 ilçenin mülkî hudutları içerisinde toplam 114 köyde ve Niğde İli’ne bağlı Ulukışla İlçesi’nin 2 köyünde sadece bir tek orman mühendisinin nezaretinde her türlü orman çalışması yapılmaktadır. Mevcut personel kadrosu yetersizdir. Ereğli Orman İşletme Şefliği’nin sorumluluk sahasının uzunluğu bir uçtan diğer bir uca 250 Km’ yi bulmaktadır. Şefliğin işletme sahasının büyüklüğü 835.844 Hektar’dır. Mevcut ve bugünkü haliyle yetersiz olan personel kadrosuyla bu geniş saha içinde bulunan köylünün orman konusunda yeterince şuurlandırılması mümkün değildir. Haricen edindiğim bilgilere göre, kadrosuzluk sebebiyle 300 civarında orman mühendisinin istihdamının sağlanamadığı bir ülkede yaşıyoruz.

Ülke olarak toprak sınıflaması problemini bile çözememiş durumdayız. Halen orman sahalarının içinde tarım arazileri mevcuttur. Orman Kanunu’nun 13. maddesi ise insan unsurunun ormandan çıkarılmasını, dolayısıyla insan faktörünün tarım, hayvan otlatma, kaçak kesim ve benzeri sebeplerle ormana verdiği zararın sona erdirilmesini âmirdir. Orman köylüsünün orman alanlarından tarım yapılabilecek başka alanlara nakli yıllarca siyasî plâtformlarda “tehcir” olarak yorumlanmış, problemin çözümü konusunda köklü bir adım atılamamıştır. Memleketimizin menfaatleri orman köylüsünün orman alanlarından tarım yapılabilecek başka yerlere naklini gerektirmektedir. Bu da tehcir olarak görülmemelidir. İngiltere’nin, sömürge yıllarındaki ezici etkisi altından kurtulup bugün müstakil devletlerini kurmuş olan Afrika’nın bazı ilkel kavimlerinde bile toprak sınıflaması yapılmış olup, orman ve tarım alanları kesin ve net olarak birbirinden ayrılmak suretiyle belirlenmiştir.

İlçemiz sınırları içinde bulunan Karacadağ mıntıkasında kalan bozuk baltalık meşe orman alanı 2711 hektardır. Karacadağ sahası içinde ağırlıklı olarak sadece meşe ve sakız ağacı türleri vardır. Sakız ağacı sayısı ihmâl edilebilecek kadar azdır. Çitlembik ağacı da denilen bu ağaçlara antepfıstığı aşılaması yapılmıştır. Sayısının arttırılması konusunda yapılacak müspet çalışmalar köylünün değişik bir ürün türü ile tanışmasını sağlayacaktır. İlçemizde müstakil bir orman işletme şefliği kurulduğu takdirde Emirgazi İlçesi de bu sahaya dahil edilmelidir.

İlçemizde hayvancılıkta kullanılan yeterince mer’a alanı vardır. Mer’alardan, ormanlık saha tesisi gayesiyle, mer’aların mer’alık vasfı düşürülerek Hazine adına tescili ve 99 yıl süreyle Orman Genel Müdürlüğü’nün kullanımına sunulması için gerekli çalışmalar sür’atlendirilerek istifade edilebilir.

İlçemizde toprak yapı özelliklerine göre; badem, akasya, iğde, dişbudak gibi ağaçların yetiştirilmesi daha kolay olmaktadır. Karapınar Ovası drenajla ihya edilmeyi bekleyen diğer bir yaramızdır. Taban suyunun yakınlığı ve suyun kireç ve tuz yönünden zengin olması, sonbahar ve kış mevsimlerinde düşen yağışların Karacadağ mıntıkasında orman sahasının yağışı yeterince emmemesi sonucunda, yağışların taban suyuna karışmasıyla neredeyse Haziran ayına kadar ovanın göl şekline dönüşmesi, bilâhare yüzey suyunun buharlaşmasıyla satıhta kalan kireç ve tuzun belirgin bir şekilde toprak yüzeyine çıkması sonucunu doğurmaktadır. Buranın Devlet yatırımı ile ıslahı gereklidir.

İlçemiz Akören Köyü sınırları içinde Ereğli Orman İşletme Şefliği’nce 200 dönümlük bir mer’a alanı üzerinde ağaçlandırma çalışması yapılmış, ancak yüzeyden 120 cm derinliğe kadar uzanan volkanik serpintinin fidan yetiştirmeye mâni oluşu, halen bu bölgede devam etmekte olan rüzgâr erozyonunun fidan yetiştirmeye menfî etkileri, erozyon etkisiyle savrulan kumların fidanların yüzeylerine çarpmak suretiyle yaralanmalarına ve dolayısıyla kurumalarına sebep olması, Ereğli Orman İşletme Şefliği’nin imkânsızlıklar sebebiyle dikim sahasında sulama yapamaması, Akören köylüsünün ve belki de Karapınar İlçe İdaresinin geçmişteki ihmâli ve ilgisizliği, ormanlık saha tesisinden önce, öncelikle rüzgâr erozyonunu durduracak herhangi bir çalışma yapmadan fidan dikiminin yapılmış olması sebebiyle girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu 200 dönümlük deneme sahasının yakınında D.S.İ’nin açtığı su kuyuları mevcuttur. Her ne kadar orman idarelerinin prensip olarak diktiği fidanları yatırım yaparak sulaması söz konusu değilse de, bu yolla sulama imkânı araştırılabilir.

İlçemizde 130.000 dönümlük bir saha içinde mevcut haliyle Erozyon Tali İstasyonu bünyesindeki rüzgâr erozyonu ile mücadele konusunda yapılmış olan çalışma başarılı bir örnek olarak tarihe ve dünya literatürüne mal olmuştur. Bu alan da dahil olmak üzere kurulacak bir orman işletme şefliği İlçemizi Kesmez Köyü’ne kadar kuşatarak, oradan Akören Köyü’ne ve Karacadağ’a kadar Karapınar’ı çepeçevre yeşile kavuşturduğu takdirde ihtiyaç duyduğumuz yeşil kuşağı, tozsuz, topraksız ve erozyonsuz bir ortamı sağlayacaktır.

 

Not: Bu makale, Konya Postası’nın 23 Nisan 1993 tarih ve 5878 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

 

 

Ekrem YAMAN

KARAPINAR KAYMAKAMI